Jesteś tutaj: Strona G?wna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character

Rekomendacja

MIGUSIE

    Rozwj mowy jest procesem z?o?onym i d?ugotrwa?ym. Zanim dziecko b?dzie w stanie komunikowa? si? za pomoc? pierwszych s?w, cz?sto jest nierozumiane przez rodzicw, a przekaz informacji jest zazwyczaj jednostronny.

     Znacznie wcze?niej, ni? pierwsze s?owa, pojawia si? u niemowl?t umiej?tno?? komunikowania si? za pomoc? gestw. Ju? w tym okresie, dziecko dysponuje zdolno?ciami umys?owymi, ktre pozwalaj? na dobry i zrozumia?y kontakt z otoczeniem, za? umiej?tno?ci do wykorzystywania okre?lonych gestw, rozwini?te s? ju? w szstym miesi?cu ?ycia. Dzi?ki temu niemowl? potrafi celowo pos?ugiwa? si? r?kami. D?onie, palce oraz mimika twarzy to podstawowe narz?dzie wykorzystywane do komunikacji z otoczeniem, d?ugo przez rozpocz?ciem mowy.

     Poznawanie poszczeglnych gestw podczas zabawy i czynno?ci ?ycia codziennego, umo?liwia dziecku doskona?? orientacj? w ka?dej sytuacji. Im wi?cej znakw dziecko zna, tym jego kontakt z otoczeniem jest ?atwiejszy i pe?niejszy. Sprzyja to obustronnej komunikacji i wzajemnemu zrozumieniu.

    Program Baby Signs Migusie wykorzystuje te proste gesty Migusie, jako sposb komunikacji z ma?ym dzieckiem, ktre jeszcze nie pos?uguje si? mow?. Dostosowane s? one do potrzeb i mo?liwo?ci ma?ego dziecka, s? wi?c ?atwe do zastosowania podczas zabawy i innych codziennych czynno?ci.

    Wykorzystanie Migusiw w ?yciu codziennym, tak cz?sto, jako to jest mo?liwe, niesie szereg korzy?ci, zarwno dla samego dziecka, jak i jego rodzicw oraz osb przebywaj?cych w jego otoczeniu.

    Dzi?ki u?ywaniu Migusiw, komunikacja z dzieckiem jest przede wszystkim obustronna, co korzystnie wp?ywa na stan emocjonalny dziecka, a rodzicom oszcz?dza czas i nerwy z powodu braku zrozumienia potrzeb swojego dziecka.

    Co wa?ne, znaki nie zast?puj? mowy. Wykorzystanie znaku gestu, zawsze jest po??czone ze s?owem. Tylko takie post?powanie jest gwarancj? na szybsze opanowanie mowy przez dziecko i bogate jego s?ownictwo.

Dr n. med. Gra?yna J. Iwanowicz Palus

Prezes Zarz?du G?wnego Polskiego Towarzystwa Po?o?nych,

Kierownik Samodzielnej Pracowni Umiej?tno?ci Po?o?niczych, Wydzia?u Piel?gniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box