Jesteś tutaj: Strona G?wna O programie Baby Signs FAQ- najcz??ciej zadawane pytania
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character

FAQ- najcz??ciej zadawane pytania

1. Czy pos?ugiwanie si? j?zykiem migowym nie zniech?ci mojego dziecka do mwienia?
Absolutnie nie! Lata wnikliwych bada? bezsprzecznie udowodni?y, ?e komunikacja za pomoc? migw w okresie prewerbalnym przyspiesza, a nie op?nia rozwj mowy u dzieci w wieku 2 lat dzieci migaj?ce wyprzedzaj? w rozwoju j?zykowym swoich niemigaj?cych rwie?nikw o 3-4 miesi?ce, a w wieku 3 lat- o ca?y rok!
Poza tym:

- jako,?e Migusie pozwalaj? na komunikacj? w bardzo wczesnym wieku, a komunikacja oznacza te? my?lenie, planowanie, podejmowanie decyzji i tym podobne czynno?ci stymuluj?ce rozwj mzgu, dzieci migaj?ce tym samym przyspieszaj? rozwj neurologiczny struktur mzgu odpowiedzialny za kompetencj? j?zykow?.

- dzieci u?ywaj?ce Migusiw porozumiewaj?c si? z doros?ymi automatycznie zmuszaj? rodzicw do jeszcze intensywniejszej komunikacji werbalnej, ktra jest naturalna? reakcj? w odpowiedzi na znaki, ktre pokazuje maluch. Dzi?ki temu dziecko s?yszy coraz wi?cej j?zyka mwionego i szybciej si? go uczy.

-dzi?ki Migusiom dzieci mog? same wybra? temat rozmowy, a nie czeka? a? narzuci go rodzic

- porozumiewanie si? za pomoc? Migusiw jest ?wietn? zabaw?! I tak jak raczkowanie inspiruje maluszki do nauki chodzenia, znaki migowe rozpalaj? apetyt dzieci na mwienie.

2. Kiedy nale?y rozpocz?? z dzieckiem nauk? znakw migowych?
Ka?dy czas jest dobry- nawet od dnia narodzin. Wiadomo, ?e im wcze?niej zaczniemy, tym d?u?ej b?dziemy musieli czeka? na ?wiadom? reakcj? maluszka, gdy? przez d?u?szy czas jego rozwj manualny nie pozwala na pokazywanie znakw. Ale przecie? do dzieci mwimy rwnie? od chwili narodzin, cho? nie oczekujemy ?e nam od razu odpowiedz?. Je?li nie chcemy natomiast zbyt d?ugo czeka? na efekty, najlepiej rozpocz?? od 8-9 miesi?ca ?ycia dziecka, wtedy przyswajanie Migusiwpost?puje lawinowo.. Oczywi?cie musimy konsekwentnie u?ywa? znakw sami, by maluch mg? szybko zacz?? je imitowa?.
3. Kiedy moje dziecko zacznie aktywnie i samodzielnie u?ywa? Migusiw?
Ka?de dziecko jest inne, dlatego te? r?ni si? ich gotowo?? do aktywnej komunikacji za pomoc? j?zyka migowego. Zale?y to te? od cz?stotliwo?ci pokazywani znakw przez rodzicw. Najbardziej typowym momentem na pojawienie si? pierwszych ?wiadomie u?ytych znakw migowych u dziecka jest 8-9 miesi?c, a lawinowy wysyp znakw nast?puje na prze?omie 10-14 miesi?ca.
Więcej z tej kategorii: « Korzy?ci Rekomendacja »

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box